3. Palkkaus

Oppimistehtävät

 

Esimies huolehtii henkilökuntansa mahdollisimman hyvästä palkkauksesta. Palkkaus on yksi johtamisen keinoista, jolla motivoidaan ja ohjataan työntekijöitä saavuttamaan asetut tavoitteet. Huolehtimalla henkilökuntansa työn vaativuuteen perustuvasta palkkauksesta myös esimies voi vaikuttaa oman palkkansa kehittymiseen.Tehtäväkohtaisen palkan määräytymisen perusteena on ensisijaisesti tehtävien vaativuus. Esimiehen on oltava tietoinen työntekijöidensä palkkaustasosta. Palkkatiedot kuntasektorilla ovat julkisia.

 

Esimiehen on hallittava palkkaukseen liittyvä käsitteistö.

 

Tärkeät palkkausratkaisut tehdään sopimalla paikallisesti. Esimiehen kannattaa olla yhteydessä työpaikan luottamusmieheen ja keskustella hänen kanssaan paikallisen sopimisen ehdoista. Tehy on tehnyt palkkausoppaan kunta-alan esimiehille ja luottamusmiehille sekä oppaan paikallisesta sopimisesta (vaatii kirjautumisen Tehyn jäsensivuille).

 

Opiskelijan palkkaus

 

Opiskelijan palkkaa voidaan alentaa puuttuvan koulutuksen vuoksi enintään 10 % (KVTES II luku 9 § 2 mom.). Käytännössä ”alennusprosentit” vaihtelevat työnantajakohtaisesti, mitä enemmän opiskelijalla on opintopisteitä/opintoviikkoja, sitä pienempi palkanalennusprosentti yleensä on.

 

Puuttuvasta koulutuksesta huolimatta työnantaja voi harkintansa mukaan maksaa täyttä palkkaa, palkanalennusta ei ole pakko tehdä.

 

Kun opiskelija saavuttaa tehtävässä edellytetyn kelpoisuuden, ei palkanalennusta enää tehdä. Pätevyyden saavuttamisesta on esitettävä työnantajalle selvitys. Palkka on tarkistettava seuraavan kuukauden alusta lukien siitä, kun selvitys pätevyyden saavuttamisesta on esitetty.

 

1. Työehtosopimukset takaavat työntekijän etujen ja palkan vähimmäistason omalla alallasi. Tutustu oman alasi työehtosopimuksen palkkausosioon.

 

2. Palkkaat kesätöihin sairaanhoitajaopiskelijan, joka on suorittanut 140 opintopistettä. Tarkista, mitkä ovat opiskelijoiden palkkauksen perusteet omassa organisaatiossasi?

 

3. Miten opastat uutta työntekijää lukemaan palkkalaskelmaa? Katso työsuojeluhallinnon sivut. Sieltä löydät muutakin hyödyllistä tietoa.

 

Esimiehen oma palkkaus

 

Esimiesten ja alaisten tehtäväkohtaisten palkkojen pitää olla oikeassa suhteessa toisiinsa riippumatta siitä, kuuluvatko he samaan vai eri palkkahinoittelukohtaan.

 

Esimiesasemassa olevan tehtäväkohtaisen palkan pitää olla selvästi korkeampi kuin hänen alaisensa ellei tästä poikkeamiseen ole erityistä perusteltua syytä. Tällainen tilanne voi syntyä silloin, kun alaisena on toisen työehtosopimuksen piiriin kuuluva työntekijä, jolla on korkeampi palkka tähän toiseen työehtosopimukseen perustuen. Lähtökohtaisesti näin ei kuitenkaan tulisi olla, koska johdettavien moniammatillisuus on myös esimiehen palkkatasoa korottava tekijä.

 

Johto- ja esimiestehtävissä toimivien tehtäväkohtaisessa palkassa on otettava huomioon mm. johdettavan yksikön koko, palvelutarjonnan laajuus, erikoispalveluiden tuottaminen ja muut erityispiirteet. Myös yhteistyövaatimus muiden hallinnonalojen ja palvelujen tuottajien kanssa, esimiestyön merkitys tuloksellisuudessa ja toimintaedelleytysten luomisessa ovat huomioonotettavia seikkoja.

 

Tehy ja sen yhteistyöjäsenjärjestöt ovat laatineet julkaisun Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä. Sieltä löydät myös kriteerit ja toimintamallin oman palkkauksesi kehittämiseen.

 

Palkka

Tehyn jäsensivuilta löydät kattavat tiedot palkkaukseen liittyvistä asioista.

Lisää aiheesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.