3. Palkkaus

Esimiehen tehtävä on huolehtia henkilökunnan asianmukaisesta palkkauksesta. Palkka motivoi ja ohjaa työntekijöitä saavuttamaan työssä asetetut tavoitteet. Tehtävien vaativuus määrittelee tehtäväkohtaisen palkan tason. Esimiehen on oltava tietoinen työntekijöidensä palkkaustasosta. Palkkatiedot kuntasektorilla ovat julkisia. Tärkeät palkkausratkaisut tehdään sopimalla paikallisesti. Esimiehen kannattaa olla yhteydessä työpaikan luottamusmieheen ja keskustella hänen kanssaan paikallisen sopimisen ehdoista. Tehy on tehnyt palkkausoppaan kunta-alan esimiehille ja luottamusmiehille.

 

Huolehtimalla henkilökuntansa työn vaativuuteen perustuvasta palkkauksesta myös esimies voi vaikuttaa oman palkkansa kehittymiseen. Esimiesten ja alaisten tehtäväkohtaisten palkkojen pitää olla oikeassa suhteessa toisiinsa riippumatta siitä, kuuluvatko he samaan vai eri palkkahinnoittelukohtaan. Esimiesasemassa olevan tehtäväkohtaisen palkan pitää olla selvästi korkeampi kuin hänen alaisensa ellei tästä poikkeamiseen ole erityistä perusteltua syytä. Tällainen tilanne voi syntyä silloin, kun alaisena on toisen työehtosopimuksen piiriin kuuluva työntekijä, jolla on korkeampi palkka tähän toiseen työehtosopimukseen perustuen.

 

Johto- ja esimiestehtävissä toimivien tehtäväkohtaisessa palkassa on otettava huomioon mm. johdettavan yksikön koko, johdettavien moniammatillisuus, palvelutarjonnan laajuus, erikoispalveluiden tuottaminen ja muut erityispiirteet. Myös yhteistyövaatimus muiden hallinnonalojen ja palvelujen tuottajien kanssa, esimiestyön merkitys tuloksellisuudessa ja toimintaedellytysten luomisessa ovat huomioonotettavia seikkoja.

 

Oppimistehtävät

 

1. Tutustu oman alasi työehtosopimuksen palkkausosioon.

2. Esimiehenä sinun on hallittava palkkaukseen liittyvä käsitteistö. Laadi itsellesi käsitekartta tai muistilista palkkaan liittyvistä käsitteistä. Mitä tarkoitetaan esimerkiksi brutto- ja nettopalkalla, vähimmäispalkalla, palkkaturvalla, lisätyöllä, ylityöllä, palkattomalla lomalla jne.

3. Monista asioista voidaan sopia paikallisesti toisin. Tutustu Kuntatyönantajien ohjeisiin paikallisesta sopimisesta. Pohdi missä asioissa voit esimiehenä olla aloitteellinen ja millä tavoin voit valmistautua paikallisiin neuvotteluihin omalla työpaikallasi.

4. Tutustu opiskelijan palkkaamiseen liittyviin ehtoihin. Milloin epäpätevyysalennus voidaan tehdä ja milloin sille ei enää ole perusteita?

5. Tutustu työsuojeluhallinnon hyödylliseen sivustoon. Miten opastat uutta työntekijää lukemaan palkkalaskelmaa?

6. Tutustu Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä julkaisuun ja pohdi millä tavoin voit edistää omaa palkkakehitystäsi.

7. Mitä ovat palkan sivukulut? Miten sivukulut jakautuvat työnantajan ja palkansaajan kesken?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.