3. Lönesättning

Inlärningsuppgifter

Chefen ser till att personalen har en så god lönesättning som möjligt. Lönesättningen är en av ledarskapets metoder för att motivera och styra de anställda till att nå de uppställda målen. Genom att se till att lönesättningen motsvarar arbetets krav kan chefen även påverka sin egen löneutveckling. En uppgiftsspecifik lön baserar sig i första hand på hur krävande uppgifterna är. Chefen ska vara medveten om sina anställdas lönenivå. Löneuppgifterna är offentliga inom den kommunala sektorn.

Chefen ska behärska de begrepp som gäller lönesättningen.

Viktiga löneavgöranden görs genom att avtala lokalt. Det lönar sig för chefen att ta kontakt med arbetsplatsens förtroendeman och diskutera villkoren för de lokala avtalen. Tehy har utarbetat en löneguide för cheferna och förtroendemännen inom den kommunala sektorn samt en guide för lokala avtal (kräver inloggning på Tehys medlemssidor).

Att anställa en studerande

Studerande kan få en högst 10 procent lägre lön eftersom de inte är färdigutbildade (AKTA kap. II 9 § 2 mom.). I praktiken varierar procenten mellan arbetsgivare, ju fler studiepoäng/studieveckor den studerande har, desto mindre är vanligtvis avdragsprocenten.

Trots bristande utbildning kan arbetsgivaren enligt övervägande betala ut full lön, löneavdraget är inte obligatoriskt.

När den studerande uppnår den behörighet som uppgiften kräver får inget löneavdrag längre göras. Den anställda ska för arbetsgivaren uppvisa ett intyg på att hen är behörig. Lönen ska justeras från och med månaden efter att intyget på uppnådd behörighet har uppvisats.

 1. Kollektivavtalen garanterar en miniminivå för arbetstagarnas förmåner och löner inom branschen. Bekanta dig med avsnittet om lönesättning i kollektivavtalet för din bransch.
 2. Du tänker anställa en sjukskötarstuderande med 140 studiepoäng för ett sommarjobb. Kontrollera grunderna för de studerandes lönesättning inom din organisation.
 3. Hur hjälper du en ny anställd att läsa sin lönespecifikation? Se arbetarskyddsförvaltningens sidor. Där finns också annan nyttig information.

Chefens lön

Chefernas och de underställdas uppgiftsbaserade löner ska stå i rätt förhållande till varandra oberoende av om de tillhör samma eller olika löneklasser.

Den som innehar chefsposition ska ha en tydligt högre uppgiftsbaserad lön än den underställda, om det inte finns ett särskilt motiverat skäl för undantag. Ett undantag kan vara att den underställda omfattas av ett annat kollektivavtal och enligt det har en högre lön. Utgångsmässigt ska detta inte vara fallet, eftersom de underlydandes multiprofessionalitet även är en faktor som höjer chefens lönenivå.

I den uppgiftsbaserade lönesättningen för chefer och andra i ledningsuppgifter ska beaktas även bland annat storleken på enheten, omfattningen av serviceutbudet, produceringen av specialtjänster och andra särdrag. Även kravet på samarbete med andra förvaltningsgrenar och serviceproducenter, chefsarbetets betydelse för resultatet och för att skapa verksamhetsförutsättningar är faktorer som ska beaktas.

Tehy har tillsammans med sina samarbetsmedlemsorganisationer utarbetat publikationen Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä. (Endast på finska) Där finns även kriterier och en verksamhetsmodell för att utveckla din lönesättning.

Lön

På Tehys medlemssidor finns omfattande information om lönesättningen.

 • Hur ersätts mer- och övertidsarbete?
 • Löner för studerande
 • Utbetalning av lön
 • Obetald semester, det vill säga avbrott i löneutbetalningen
 • Lön vid förändrade arbetsuppgifter
 • Lönegaranti
 • Samma lön för samma arbete
 • Minimilön

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.