7. Arbetarskydd och företagshälsovård

Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar för arbetets säkerhet och sanitära hälsa. Arbetsgivaren ansvarar även för arbetarskyddet och för kostnaderna för att förbättra arbetsmiljön. Den anställda ska å sin sida ta hand om sin och de övriga anställdas säkerhet enligt arbetarskyddslagen. Arbetarskyddsförvaltningen, företagshälsovården och övriga experttjänster stöder verksamheten på arbetsplatserna.

 

Länkar till arbetarskyddslagen och lagen om företagshälsovård.

 

Det viktigaste målet för regionförvaltningsverkets arbetarskyddsförvaltning är att upprätthålla och främja arbets- och funktionsförmågan hos de anställda och tjänstemännen samt att förebygga arbetsolyckor och yrkessjukdomar.

 

Arbetarskyddsförvaltningens viktigaste uppgift är att övervaka att bestämmelserna efterföljs.

 

Utöver övervakningen är arbetarskyddsförvaltningens uppgift bl.a. att ge anvisningar och tillämpningsanvisningar. Till uppgifterna hör även samarbete med arbetsgivare och de anställdas organisationer i arbetarskyddsfrågor.

Det är normalt att det ibland uppstår groll på arbetsplatsen, eftersom vi alla har våra åsikter och våra personliga sätt att arbeta. Konflikterna i arbetsgemenskaperna kan gälla små, vardagliga ärenden. Även olika kulturella bakgrunder kan orsaka värdekollisioner.

Oftast kan konflikterna lösas på egen hand och ibland löser sig sakerna av sig själv. Situationen kan dock bli så allvarlig att förlikning behövs.

Förlikning är en frivillig konflikthanteringsmetod (endast på finska) där en utomstående person, en förlikningsman, hjälper parterna att lösa tvisten med hjälp av ett förlikningsförfarande och att nå en lösning som båda parterna är nöjda med. Länken leder till Arbetshälsoinstitutets webbplats.

Chefen spelar en viktig roll som upprätthållare av arbetshälsan inom arbetsgemenskapen. Arbetshälsa innebär att arbetet är meningsfullt och flyter smidigt i en säker, hälsofrämjande och karriärstödande arbetsmiljö och -gemenskap. Arbetshälsan syns i att individernas och gemenskapernas verksamhet flyter och att kunskaperna utvecklas samt som positiva attityder. Chefen ska även ta hand om sin egen arbetshälsa.

 

1) Hur påverkar störande beteende uppfattningen om arbetsgivaren? Se Tehys publikation om störande beteende. (Endast på finska)

 

2) Vilka deltar vanligtvis i en arbetarskyddsinspektion och hur ska du som chef förbereda dig på inspektionen? Se anvisningar om arbetarskyddstillsyn anvisningar 1/2010

3) Arbetsatmosfären påverkas i hög grad av konfidentiella och öppna relationer på arbetsplatsen. Hur kan chefen utveckla sina chefsfärdigheter?

 

Behandling av inomhusluftsproblem och osakligt beteende på arbetsplatsen

Arbetsgivaren bär ansvaret för den anställdas fysiska och psykiska arbetshälsa. Chefen bör känna till agerandet vid problemsituationer. De bifogade schemana innehåller praxis i korthet.

 

Behandling av inomhusluftproblem på arbetsplatsen

En hälsosam inomhusluft är en förutsättning för en säker och produktiv arbetsmiljö. Dålig inomhusluft medför inte bara hälsorisker utan inverkar också negativt på arbetsplatsens funktion och stämning.  Arbetsgivaren ansvarar för att dålig inomhusluft inte medför olägenheter eller risker för arbetstagarnas hälsa.

Se Arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst.

 

Sisäilmaongelmien käsittely työpaikalla from tehypaov

 

Behandling av osakligt beteende på arbetsplatsen

 

Epäasiallisen käyttäytymisen käsittely työpaikoilla from tehypaov

Mer information

Länktips

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) Genom samarbete hanteras riskerna med hjälp av ledarskap och de anställdas deltagande

 

 

Ett svar till “7. Arbetarskydd och företagshälsovård”

  1. testi skriver:

    Kommentoidaas vähä

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.