4. Tehtäväsiirrot, työnjako ja osaamisen johtaminen

Tehtäviensiirrot, työnjakaminen ja osaamisen johtaminen

Kuntien terveys- ja sosiaalimenot muodostavat yli puolet kuntien menoista. Terveysmenojen kustannuksista 50–80 % koostuu henkilöstömenoista. Ei siis ole yhdentekevää, miten tätä joukkoa johdetaan. Asiakkaalla on oikeus saada turvallista ja laadukasta hoitoa, jonka lähtökohtana ovat näyttöön perustuvat tutkitut menetelmät ja asiantuntemus. Yksikön toiminnan kokonaisuus ja toimintaa ohjaavat vaatimukset on yhdistettävä organisaation muuhun kokonaisuuteen arjen lähijohtamisessa. Se edellyttää, että henkilöstön osaaminen kohdennetaan potilaiden tarpeen mukaan ja johtajat osaavat johtaa henkilöstönsä toimintaa tavoitteellisesti.

Johtajien haasteena ovat asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien hallinta ja asiantuntijoiden johtaminen. On osattava johtaa tietoon perustuen ja hankkia sitä potilastietojärjestelmistä ja muista tietokannoista. Se edistää näyttöön perustuvaa ajattelua ja toimintatapojen muutoksia.

Tehyn yhteistyöjärjestöt ja Tehy loivat yhdessä johtamisen erityispätevyysrakenteen, joka auttaa tunnistamaan johtamisosaamista. Hyvä johtamiskulttuuri on edellytys sille, että työpaikat pysyvät vetovoimaisina. Julkaisussa esitellään ammattialakohtaisia erityispätevyysjärjestelmiä sekä johtamisen erityispätevyyttä.  Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä Huomioitahan esimiehenä omasta palkkauksesta huolehtimisen yhdessä luottamusmiehesi kanssa, jos alaisesi työn vaativuus kasvaa myös sinun työn vaativuutesi kasvaa ja edellyttää palkan tarkistamista ylöspäin.

Osaaminen käyttöön julkaisu on ajankohtaiskatsaus työnjaon muutoksiin ja tehtäväsiirtoihin, joita on toteutettu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Tarkoituksenmukainen työnjako ja tehtäväkuvien uudistaminen ovat perusta laadukkaille, vaikuttaville ja eettisesti korkeatasoisille palveluille. Järkevä työnjako on kaikkien etu.

Näyttöön perustuvan toiminnan tarkoituksena on kehittää vaikuttavia, kustannustehokkaita, laadullisia ja työhyvinvointia lisääviä toimintamalleja sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Kehityskeskustelu johtamisen välineenä

 

Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa henkilöstön osaamisen arviointia. Ne auttavat esimiestä koulutussuunnitelman laatimisessa. Kuntatyönantajalta löytyy malli, miten kehityskeskustelu käydään esimiehen ja työntekijän välillä. Tavoitteena on tarkastella työntekijän työtilannetta kokonaisuutena.

 

Kehityskeskustelu tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden vaikuttaa oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Työterveyslaitoksen sivuilta löydät myös lisää tietoa kehityskeskustelusta.

 

Henkilökohtaisen lisän arviointikeskustelu voidaan käydä erikseeen tai kehityskeskustelun yhteydessä.

 

Esimies käy omat kehityskeskustelunsa oman esimiehensä kanssa samoilla periaatteilla kuin keskustelee alaistensa kanssa. Elina Hänninen on tutkinut 2014 Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitokselta kehityskeskusteluja osastonhoitajan näkökulmasta.

 

Tehtävien siirtoon liittyviä linkkejä

Sairaanhoitajien uudet työnkuvat – laatua tulevaisuuden sotepalveluihin on Sairaanhoitajaliiton raportti vuodelta 2017, jossa kuvataan sairaanhoitajan työn muutoksia ja moniammatillisen työn hyötyjä.

Mari Kangasniemi, Ari Voutilainen, Sari Kapanen, Annika Tolmala, Johannes Koponen, Mirja Hämäläinen, Marko Elovainio
TYÖN UUSJAKO Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien työnkuvien ja keskinäisen työnjaon
kohdistaminen ja tehostaminen SOTE-reformissa, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Julkaisusarja 66/2017
”On ne siirtyny joo lääkärit teki ne ennen”
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
opinnäytetyö Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen.2016. Päivi Martinson

Marja-Liisa Vesterisen tutkimus rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden hoitajien tehtävistä, työnjaosta lääkäreiden ja muun henklöstön kanssa sekä vaikutuksista terveydenhuollon kustannustehokkuuteen, 2013 Reseptihoitaja nopeuttaa palvelua

Kirsi Markkolan pro gradu -työstä Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta, 2013: Moniammatillinen, ammattiryhmien välinen ja ammattirajat ylittävä yhteistyö erikoissairaanhoidossa.

Naboulsi Helena, Teitto Tuija, 2013: Asiantuntijasairaanhoitajan vastaanottotoiminnan taloudellinen merkitys kirurgian poliklinikalla.

Mättö, T., Pellinen, J., Rautiainen, A., Sippola, K., 2014 Talousohjaus terveysasemilla. KAKS, Tutkimusjulkaisu 80.

Kaija Sopenlehto, 2014. Bioanalyytikoiden tehtäväsiirrot ja tehtäväkuvien laajentaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Tehyn julkaisu Säästöistä kustannuksia löydät useita malleja, joista löytyy tuloksellisuutta ja prosesseja kehittäviä malleja. Lyhytnäköiset säästöt estävät tuloksellisuuden A ja O. Kuntasektorilla säästetään monin tavoin. Tehyn selvityksen kohteena olivat säästötoimenpiteiden todelliset vaikutukset henkilöstöön, hoidon laatuun ja saatavuuteen. Konkreettista tietoa käytetään valtakunnallisen ja paikallisen edunvalvonnan tukena.

Lisää aiheesta

 

Kuntatyönantaja on julkaissut uuden oppaan:

Toimivaan työnjakoon! Tehtävien ja työnjakojen muutokset terveydenhuollossa

Opas tehtävien ja työnjakojen muutoksista on laadittu tueksi palvelutuotannon kehittämiseen.

Oppaassa on kerrottu tehtävien ja työnjakojen muutostrendeistä sekä viime vuosina jo toteutetuista muutoksista. Samalla on nostettu esille asioita, joita muutosprosessissa on otettava huomioon. Opas sisältää ohjeita erityisesti terveydenhuollon tehtäväuudistuksiin, mutta sitä voidaan käyttää myös muilla sektoreilla.

Opas on laadittu yhteistyössä KT:n ja pääsopijajärjestöjen kesken.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.