Välj en sida

4. ETT FÖRÄNDERLIGT ARBETSLIV OCH TALANGHANTERING

Verksamhetsmiljön för social- och hälsovårdsbranschen befinner sig i ständig förändring. Lösningar för arbetsfördelningen som har planerats för att vara permanenta motsvarar inte längre dagens behov. Arbetsbeskrivningar och arbetsuppgifter bör i dag kunna justeras på ett flexibelt sätt. Personalens kompetens bör utnyttjas genom att man granskar gränsytorna för arbetsbeskrivningarna och förnyar arbetsbeskrivningarna. Klientens upplevelse av servicen och teknologins möjligheter ska vara i fokus när man bygger upp nya modeller. Tjänsterna ska vara lätt tillgängliga i rätt tid för klienten. Klienten har rätt att få säker och högkvalitativ vård, som utgår från evidensbaserade och undersökta uppgifter samt experthjälp i rätt tid.

Det föränderliga arbetslivet skapar utmaningar för chefsarbetet och ledarskapet. Gamla strukturer och invanda arbetsmodeller härdar ut bra och färdigheter i förändringsledning blir ännu viktigare i chefsarbetet. Utvecklingssamtal gör det möjligt att kartlägga den nuvarande kompetensen och upprätta en utbildningsplan. Genom dialoger kan man uppnå verkligt samarbete och en gemensam utveckling. 

Inlärningsuppgifter
 

  1. Tänk på din egen arbetsplats. Vilka olika yrkesgrupper arbetar på enheten? Är de nuvarande arbetsuppgifterna och arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper i ordning? Utnyttjas expertisen på ett förnuftigt sätt? Varför är arbetet för tillfället organiserat på det sätt som det är?
  2. Inom förändringsledning behövs goda färdigheter i organisation och att föra dialog. På vilket sätt kan du träna på dina egna färdigheter som förändringsledare?
  3. Det finns många olika typer av arbetsplatser inom social- och hälsovårdssektorn. Kompetensen varierar bland annat efter ålder, etnisk bakgrund och utbildning. Det behövs ledarskapsfärdigheter i fråga om mångfald för att skapa en bra arbetsmiljö. Hur har ledarskap och mångfald beaktats på din arbetsplats? På vilket sätt kan beaktande av mångfalden förbättra produktiviteten i arbetet?
  4. Hurdana utvecklings- och kompetensbehov identifierar du hos dig själv inför ett arbetsliv i förändring?
  5. Ändrade och utvidgade arbetsbeskrivningar samt omfördelning av uppgifter innebär förändringar i de anställdas lönegrunder. På vilket sätt beaktar du de förändrade lönegrunderna i ditt ledarskap?
  6. Den demografiska förändringen skapar ett tryck på att i arbetsenheterna utveckla kostnadseffektiva och effektiva servicehelheter, där förebyggande åtgärder betonas, för medborgare i olika åldrar och olika livssituationer. Vilken servicehelhet skulle du prioritera som utvecklingsmål på din arbetsplats?
  7. Läs anvisningar för jämställdhets- och jämlikhetsplaner och upprättandet av dem. Har du satt dig in i jämställdhets- och jämlikhetsplanen på din arbetsplats?

Länkar till sidan: Befolkningsprognos: https://www.stat.fi/til/vaenn/index_sv.html

Jämställdhetsplan: https://www.tasa-arvo.fi/web/SV//vad-ar-jamstalldhetsplan-

Mer information

 
Mari Kangasniemi, Ari Voutilainen, Sari Kapanen, Annika Tolmala, Johannes Koponen, Mirja Hämäläinen, Marko Elovainio

Publikationsserie för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 66/2017.  Målet med projektet var att beskriva, förklara och utvärdera inriktningen och effektiviseringen av arbets-beskrivningarna inom social- och hälsovården. Inom projektet genomfördes det två systematiska littera-turöversikter, en dokumentanalys, en empirisk undersökning, expertintervjuer och en registerstudie

Kommunarbetsgivarna har gett ut en ny guide med titeln Mot bättre arbetsfördelning! Förändringar i uppgifter och arbetsfördelningar inom hälso- och sjukvården. Guiden kostar.

Guiden för ändringarna i uppgifterna och arbetsfördelningen har utarbetats som stöd för att utveckla serviceproduktionen.

I guiden finns information om ändringstrender i uppgifter och arbetsfördelningen samt om ändringar som redan gjorts under de senaste åren. Samtidigt lyfts ärenden fram som bör beaktas i ändringsprocessen. Guiden innehåller anvisningar särskilt för uppgiftsreformer inom hälsovården, men kan användas även inom andra sektorer.

Guiden har utarbetats i samarbete mellan KT och huvudavtalsorganisationerna.

Marja-Liisa Vesterinens undersökning om uppgifter skötare med begränsad rätt att ordinera läkemedel har, om arbetsfördelningen mellan läkare och den övriga personalen samt om inverkningarna på hälsovårdens kostnadseffektivitet från 2013 Reseptihoitaja nopeuttaa palvelua (Endast på finska)

Kirsi Markkolas pro gradu-avhandling från institutionen för vårdvetenskap vid Åbo universitet, 2013: Moniammatillinen, ammattiryhmien välinen ja ammattirajat ylittävä yhteistyö erikoissairaanhoidossa. (Endast på finska.)

Naboulsi Helena, Teitto Tuija, 2013: Asiantuntijasairaanhoitajan vastaanottotoiminnan taloudellinen merkitys kirurgian poliklinikalla.(Endast på finska)

Mättö, T., Pellinen, J., Rautiainen, A., Sippola, K., 2014 Talousohjaus terveysasemilla. KAKS, Tutkimusjulkaisu 80.(Endast på finska)

Kaija Sopenlehto, 2014. Bioanalyytikoiden tehtäväsiirrot ja tehtäväkuvien laajentaminen. Yrkeshögskolan Metropolia (Endast på finska)

Tehys publikation Säästöistä kustannuksiainnehåller flera modeller, med modeller som utvecklar resultaten och processerna. (Endast på finska) Kortsiktiga besparingar är ett hinder för att nå resultat. Inom kommunsektorn sker besparingar på många olika sätt. Målet för Tehys utredning var sparåtgärdernas verkliga inverkningar på personalen, vårdkvaliteten och tillgången till vård. Den konkreta informationen används som stöd för den nationella och lokala intressebevakningen.

Föregående

Följande

ALLA LEKTIONER

1. ORIENTERING TILL WEBBKURSEN

1. ORIENTERING TILL WEBBKURSEN

Orientering   Välkommen till webbkursen. Denna webbkurs erbjuder dig ett omfattande informationspaket för chefsarbete inom social- och hälsobranschen samt som stöd för ledarskap. Frågorna leder dig till informationskällorna, som du kan studera på egen hand. Du...

2. AVTALSBASERAT ARBETSLIV

2. AVTALSBASERAT ARBETSLIV

Det finländska arbetslivet grundar sig på lagstiftning, kollektiv- och tjänstekollektivavtal samt arbetsavtal. Finländsk social- och inkomstpolitik grundar sig på ett trepartssystem, där centralorganisationerna och landets regering, som representant för statsmakten,...

3. LÖNER

3. LÖNER

Inlärningsuppgifter   Chefens uppgift är att se till att personalen får adekvat lön. Lönen motiverar och styr de anställda till att uppnå de mål som har satts upp för arbetet. Uppgifternas svårighetsgrad bestämmer den uppgiftsrelaterade lönen. Chefen ska vara...

5. ARBETSTID

5. ARBETSTID

Med fungerande arbetstidsarrangemang kan arbetsgivaren främja de anställdas välbefinnande i arbetet, trygga arbetsgivarens behov av tjänster och trygga dragningskraften inom hälsovårdsbranschen. Arbetstidslagen tillämpas på arbete som utförs enligt det arbetsavtal som...

6. SEMESTER, SJUKLEDIGHET OCH ANDRA LAGSTADGADE LEDIGHETER

6. SEMESTER, SJUKLEDIGHET OCH ANDRA LAGSTADGADE LEDIGHETER

I det här avsnittet går vi igenom semester- och sjukfrånvarobestämmelserna och nämner familjeledigheterna. På FPA:s webbplats finns information både ur arbetsgivarens och arbetstagarens synvinkel. I kollektivavtalen finns närmare bestämmelser om semestern jämfört med...

7. ARBETARSKYDD OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

7. ARBETARSKYDD OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar för att arbetet är säkert och hälsosamt. Arbetsgivaren ansvarar även för arbetarskyddet och för kostnaderna för att förbättra arbetsmiljön. Den anställda ska å sin sida ta hand om sin och övriga anställdas säkerhet enligt...

8. CHEFERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

8. CHEFERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Hälsovårdens arbetslöshetskassa   Chefens rättigheter och skyldigheter kan granskas ur olika synvinklar. Studera lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 28.6.1994/559. Den innehåller många olika skyldigheter för alla yrkesutbildade personer...

9. UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE

9. UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE

Ett anställningsförhållande kan upphöra av många olika orsaker. Tehy har på sin webbplats sammanställt ett omfattande informationspaket om olika teman i anknytning till avslutande av anställningsförhållanden.   Inlärningsuppgifter Vilka är arbetsgivarens...

10. CHEFERNAS TEHY

10. CHEFERNAS TEHY

Tehy har många medlemmar som arbetar med ledande uppgifter och chefsuppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen.   Tehy erbjuder cheferna: Ekonomisk intressebevakning Omfattande juridiska tjänster och rådgivningstjänster Sektionen för tehyitiska chefer för...

SLUTPROV FÖR CHEFER

SLUTPROV FÖR CHEFER

Tyvärr det finns endast på finska.Mer information Om någon fråga kändes svår, så hittar du svaret på Tehys internetsidor. På dessa sidor hittar du också mycket annan nyttig information om arbetslivet.FöregåendeHemsidaALLA LEKTIONERKontaktuppgifter Tehy ryVäxel (09)...

Fråga, kommentera

0 kommentarer

Skicka en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kontaktuppgifter

Tehy ry
Växel (09) 5422 7000
fornamn.efternamn@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy i sociala medier

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehys studerande

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat

Share This